1. HOME
  2. Archives
  3. My Favorite Things~ Spacious Version~ / Live @ Babagoya 

My Favorite Things~ Spacious Version~ / Live @ Babagoya 

2017.8.8  Live at Shimizu Octo TV
Performance at Shimizu Octo TV Opening Memorial Performance

My Favorite Things
Lyrics : Oscar Hammerstein II,
Music : Richard Rodgers

Toshiyuki O’mori:A.Piano
Ko Ishikawa:Sho
Akihito Obama:Syakuhachi
Udai Shika:Cello
Aco Takenaka:Vocal
Kenichiro Ueda:Sound Engineering
Shinpei Yamada:Sound Engineering